• Üdvözöljük a Gyermekruhaházban!

Characters minőségi gyerekruha, gyermekruha és babaruha, gyerekruha webáruház     HW Fashion gyermekdivat, gyerekruha és babaruha, gyerekruha webáruház     E-bound minőségi belga gyerekruha, gyermekruha és babaruha, gyerekruha webáruház     Dirkje minőségi gyerekruha, gyermekruha és babaruha, gyerekruha webáruház        Tricky Tracks belga gyerekruha, gyermekruha és babaruha, gyerekruha webáruház      Disney minőségi gyerekruha, gyermekruha és babaruha, gyerekruha webáruház     Emoi minőségi belga gyerekruha, gyermekruha és babaruha, gyerekruha webáruház        DJ-DutchJeans minőségi gyerekruha, gyermekruha és babaruha, gyerekruha webáruház    Kiti Watt minőségi gyerekruha, gyermekruha és babaruha, gyerekruha webáruház    Bianco Blu holland minőségi gyerekruha, gyermekruha és babaruha, gyerekruha webáruház      YO! minőségi gyerekruha, gyermekruha és babaruha, gyerekruha webáruház     Wenice minőségi török gyerekruha, gyermekruha és babaruha, gyerekruha webáruház

A Gyermekruhaház adatvédelmi nyilatkozata

 

WICORP Kft. TÁJÉKOZTATÁSA
A WEBÁRUHÁZHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSHEZ

webáruház URL: www.gyermekruhahaz.hu

I. ALAPADATOK

Adatkezelő:

Wicorp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ( székhely: 2117 Isaszeg Április 6. u. 76. adószám 14716162-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-127834)

Adatvédelmi Nyilvántartási azonosító: 04478-0001

(a továbbiakban: „adatkezelő” vagy „adatkezelők”)

Az adatkezelés helye: az adatkezelő elektronikus rendszerében, az adatkezelő szerverén (Wildom Consulting Kft. 1139 Budapest, Frangepán u. 8)

Adatfeldolgozók: az adatfeldolgozást az adatkezelő saját maga végzi az alábbi kivételekkel: a domain név üzemben tartója: Magyar Telekom Nyrt..,

Adattovábbítás: kizárólag külön tájékoztatás esetén, automatikus adattovábbítás nem történik

Az adatkezelő egyoldalú tájékoztató szabályzatban foglalja össze az adatkezelési vállalásait, kötelezettségeit és jogai, és nyilatkozik, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit, akárcsak a felsorolt jogszabályokat a legmesszemenőbbekig betartja.

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, és e megfelelés érdekében mindent megtesz.

Az adatkezelő a weblaphoz kapcsolódó tevékenysége kapcsán is elkötelezett vásárlói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a vásárlók és látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a jogszabályok betartását.

Az adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infó tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • Az adatvédelmi hatóság (NAIH) iránymutatásai, amelynek elektronikus elérési helye: https://www.naih.hu/files/2017-02-17-webaruhaz-tajekoztato-NAIH-2017-1060-V.pdf
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016 április 27. GDPR) alapján
 • Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

FOGALMAK
Webáruház üzemeltető = Wicorp Kft. ( székhely: 2117 Isaszeg, Április 6. u. 76. adószám: 14716162-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-127834 e-mail: info@gyermekruhahaz.hu, telefon: 06-30-5102871)
Honlap = a fenti címen elérhető, a Webáruház üzemeltető által fenntartott és üzemeltetett honlap.
Webáruház = a Webáruház üzemeltető által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület.
Felhasználó = a webáruház, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen, a Webáruház üzemeltető által a Honlapon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz vagy a Webáruház üzemeltető ügyfélszolgálatával  kapcsolatba lép.
Ügyfelek = a Webáruházban bármilyen termék tárgyában, az általános szerződési feltételeiben foglalt  módon megkötött adásvételi szerződés vagy bármilyen más szerződés (a továbbiakban együttesen: "Szerződések") alapján szerződéses jogviszonyban lévő  vásárlók.
Adat, vagy Személyes adat = a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, számlázási- és szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata.
Egyéb adat = a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítási címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Közérdekű adat = az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a Személyes adat fogalma alá nem eső adat.
Különleges adat = minden olyan adat, amely nem Személyes adat, és ami egyébként Közérdekű adatnak sem minősül.
Kötelező adat = minden, a Webáruház üzemeltető által kért, a Honlap egyes funkcióinak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adat, így különösen a vezetéknév, keresztnév, cím, érvényes e-mail cím, telefonszám.
Adatkezelés = adatkezelésnek minősül az Adatokon vagy az Adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az Adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatkezelő = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.
Adatfeldolgozás = az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából Személyes adatok feldolgozását végzi.
Adattörlés = az Adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása nem lehetséges.
Adatzárolás = az Adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleg és vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adattovábbítás = az Adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal = az Adat bármely harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.
Hozzájárulás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen Adatvédelmi Tájékoztató Honlapon történő közzététele.
Tiltakozás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának kifejezett és egyértelmű kinyilvánítása, amelyben az Adatkezeléssel szemben kifogást emel, az Adatkezelés megszüntetését vagy az Adatkezeléssel érintett Adatainak törlését kéri.
NAIH határozat = a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: "NAIH").
Hírlevél = a Webáruház üzemeltető által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus formában, így különösen e-mail útján kiküldött és a Webáruház üzemeltető által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, kuponokról stb. szóló tájékoztató anyag.
Info tv. = az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

II. Az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek elfogadása

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (a továbbiakban: "Adatkezelés") vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az Info tv. rendelkezései alapján a jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya nem terjed ki a jogi személy és egyéb, nem természetes személyjogalany Felhasználóval vagy Vásárlóval kapcsolatba hozható adatokra. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya az Egyéb adatok kezelésére nem terjed ki. A Webáruház üzemeltető a Felhasználók és a Vásárlók a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó Adatot, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, valamint a bűnügyi Adatot nem gyűjt és nem kezel.
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Honlapon történő közzétételének napja. Az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

A Webáruház üzemeltető fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi Tájékoztató módosítására. A Webáruház üzemeltető biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi Tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az Adatvédelmi Tájékoztatónak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezései az irányadóak. Az Adatvédelmi Tájékoztató módosítása esetén a Webáruház üzemeltető köteles jól látható módon jelölni az Adatvédelmi Tájékoztató szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.

A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az Adatvédelmi Tájékoztató szabályait elolvasták, megértették és elfogadták. Ezt rendelés leadásakor a tájékoztató elfogadásával jelzik.

III. ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK

SZEMÉLYES ADATOK:

személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgy mint születési név, születési hely/idő, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási címet is), telefonszám, e-mail cím.

Személyes adatait minden esetben önként adja meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A számviteli törvények szerinti adatok kezelésének jogalapja a törvény (számviteli törvény) és a felhasználó és a webáruház üzemeltetője (Wicorp Kft.) között létrejövő szerződés.

ALAPELVEK:

A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció) használatának kezdeményezésével, használatával, illetve megrendelésével adja meg.

A Wicorp Kft. KIZÁRJA A 18. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ ÉS AZ EGYÉBKÉNT CSELEKVŐKÉPTELEN FELHASZNÁLÓ ADATAINAK KEZELÉSÉT. AZ ADATKEZELŐKNEK AZONBAN NEM ÁLL MÓDJÁBAN A HOZZÁJÁRULÓ SZEMÉLY JOGOSULTSÁGÁT ELLENŐRIZNI, ILLETVE A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATÁNAK TARTALMÁT MEGISMERNI, ÍGY A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE SZAVATOL AZÉRT, HOGY A HOZZÁJÁRULÁS MEGFELEL A JOGSZABÁLYOKNAK. AMENNYIBEN ILYEN ADATRÓL SZERZÜNK TUDOMÁST, ZÁROLJUK ÉS TÖRÖLJÜK.

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A honlapon több eltérő adatkezelés lehetséges az alábbiak szerint:

A) LÁTOGATÓK ADATAI

Látogatók adatait nem kezeli.

Regisztrált felhasználók esetén belépést követően a korábban tárolt adatok hozzáférhetőek. Kérjük ellenőrizze böngészője adatvédelmi beállításait.

B. ) VÁSÁRLÁS

A vásárlás során a webáruház üzemeltető összegyűjti az adatokat.

A kezelt adatok köre: számlázási adatok (termék neve, ára, vásárlás időpontja, számlázási név és cím) jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, szállítási cím.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől / vásárlástól számított 5 év, a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetében 60 nap.

erősített feliratkozási kérelmek esetében 60 nap.

C.) ÜGYFÉLLEVELEZÉSEK, PANASZOK

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Kapcsolat vagy Elérhetőségek rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. A Wicorp Kft.  a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

 

 A HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére a Wicorp Kft. késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint — figyelembe véve az adatkezelés célját — az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A Wicorp Kft. az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
 • az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;

 AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérelmére a Wicorp Kft. korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett jogos érdeken vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A Wicorp Kft. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

6. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a Wicorp Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Erre a jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

8. JOGORVOSLAT

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság, amelyhez panaszával fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu

Isaszeg, 2018. május 24.